Processing of personal details and GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

Stiskem tlačítka „Mám zájem“, případně zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“:

 1. souhlasíte s tím, aby společnost Online People s.r.o., se sídlem Antonínská 423/6, Praha 7, IČO: 03575055 jakožto správce zpracovávala Vaše osobní údaje za účelem náborové činnosti (zprostředkování zaměstnání) a předávala je potenciálním zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovních pozic Vaší osobě (pokud nám nedáte souhlas se zpracováním pro nabídku dalších pozic, předáme Vaše údaje pouze tomu zaměstnavateli, na jehož nabídku jste reagoval(a))
 2. berete na vědomí následující poučení o zpracování Vašich osobních údajů a potvrzujete, že jste se s ním seznámil(a),
 3. prohlašujete, že Vámi zadané údaje jsou správné a pravdivé,
 4. zavazujete se informovat naši společnost vhodným způsobem bez zbytečného odkladu o podstatných změnách Vámi předaných údajů.

Účely zpracování.

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat i pro další účely související se hlavním účelem zpracování (zprostředkování zaměstnání) a to:

 1. k plnění právních povinností v oblasti účetnictví a daní a k dokládání poskytnutých služeb našim zákazníkům – zaměstnavatelům,
 2. ochraně našich práv pro případ soudních sporů či správních řízení,
 3. k plnění dalších zákonných povinností naší společnosti (např. v oblasti uchovávání informací o Vašich souhlasech se zpracováním osobních údajů či o tom, že si nepřejete dostávat naše newslettery),
 4. zlepšování našich služeb,
 5. statistickým účelům v souvislosti s našimi službami,
 6. zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě,
 7. k zajištění bezproblémové funkčnosti našich webových stránek a měření jejich návštěvnosti,
 8. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Právní základ zpracování.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání je Váš souhlas. Právním základem zpracování za ostatními výše uvedenými účely je plnění právních povinností, které se na naši společnost vztahují (vedení účetnictví, evidence souhlasů) a oprávněné zájmy naší společnosti (ostatní účely výše uvedené). Oprávněné zájmy naší společnosti jsou dány tím, že Vaše údaje zpracováváme vždy pouze v souvislosti s plněním hlavního účelu zpracování, tzn. zprostředkováním zaměstnání, případně k běžnému zajištění funkčnosti webových stránek naší společnosti.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, jež nám poskytnete a jež se dozvíme při zprostředkování Vašeho zaměstnání (např. údaj o Vašem zaměstnavateli, u kterého začnete pracovat díky zprostředkování naší společností a Vaší pozici u něj apod.). Tyto osobní údaje můžeme obohatit o naše poznámky o Vás a charakteristiku Vaší osoby získané z rozhovorů s Vámi (např. ohledně Vaší schopnosti se vyjadřovat apod.) a dále informace o Vás dohledatelné z veřejných zdrojů (tyto informace se však budou týkat pouze Vaší pracovní charakteristiky) či získané v rámci referencí od jiných osob (zejména těch, na které jste nám za tímto účelem poskytli kontakt). Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko, nebo uložením e-mailu, v němž jste nám souhlas poskytli) a kdy jste jej odvolali. Údaje získané v rámci Vaší návštěvy našich webových stránek jsou uvedeny níže.

V některých případech budeme zpracovávat i informaci o přibližné či skutečné výši Vaší mzdy u Vašeho nového zaměstnavatele, neboť od ní se může odvíjet výše naší odměny placené zaměstnavatelem.

Při přípravě životopisu prosím mějte na paměti, že údaje v něm uvedené mohou být předány Vašim potencionálním zaměstnavatelům, neuvádějte v nich tedy údaje, které nejsou nutné z hlediska popisu Vašich schopností a pracovního uplatnění, údaje o Vašem soukromí, údaje tvořící obchodní tajemství Vašich bývalých zaměstnavatelů apod. U údajů, které nám poskytnete, budeme vycházet z toho, že je možné je v přiměřeném rozsahu poskytnout Vašim potenciálním zaměstnavatelům.

Komu budeme Vaše údaje předávat?

Vaše osobní údaje budeme předávat potenciálním zaměstnavatelům, jimiž poptávaná pracovní pozice bude podle našeho názoru pro Vás vhodná, a to za tím účelem, aby Vám bylo možné nabídnout konkrétní pracovní pozici u takovýchto zaměstnavatelů (neudělejme jim však souhlas k žádnému dalšímu zpracování nad tento rámec, např. pro jiné pozice). Za tím účelem můžeme poskytnout takovému zaměstnavateli nejprve odkaz na Váš veřejný profil zaměřený na Vaši profesní prezentaci na sociálních sítích určených primárně pro prezentaci Vašich pracovních dovedností a znalostí (primárně v rámci sítě LinkedIn), abychom prověřili, zda vůbec budete vhodným kandidátem. Před předáním Vašeho kompletního životopisu a Vašeho „profilu uchazeče“ Vás však vždy oslovíme s tím, zda máte o danou pozici skutečně zájem. Potenciálním zaměstnavatelům budeme údaje o Vás předávat pouze za účelem nabídky pracovního místa, případně některé základní informace o Vás k doložení plnění, které jim naše společnost poskytla. Vaše údaje bude naše společnost primárně zpracovávat v našich systémech.

Pokud nám nedáte souhlas se zpracováním Vašich údajů pro nabídky dalších pozic, budeme Vaše údaje zpracovávat za účelem nabídky.

Dále mohou získat přístup k Vašim údajům v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů či provozovatelé call centra, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři apod.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich údajů pro nabídky dalších pozic, budeme údaje o Vás zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu, tzn. pokud nám nesdělíte jinak, můžeme zpracovávat Vaše údaje a obracet se na Vás s nabídkou nového zaměstnání i poté, kdy nastoupíte u nového zaměstnavatele, kterého jsme pro Vás zajistili. Vyhrazujeme si však právo kdykoliv zpracovávání Vašich osobních údajů jednostranně ukončit či omezit, aniž bychom Vás museli o takovém kroku informovat.

Pokud jste nám nedali souhlas se zpracováním Vašich údajů pro nabídky dalších pozic, budeme údaje o Vás zpracovávat pouze po dobu trvání výběrového řízení a nejvýše cca 6 měsíců po jeho skončení.

I po případném odvolání Vašeho souhlasu, uplynutí výše uvedené doby  či ukončení/omezení zpracování z naší strany za účelem nabídky zaměstnání, však budeme některé základní údaje o Vás (jméno a příjmení, kontaktní údaje a odkazy na Vaše veřejné profesní profily apod.) zpracovávat po přiměřenou dobu za účelem plnění právních povinností a k dokládání poskytnutých služeb našim zákazníkům – zaměstnavatelům. Tato doba se bude odvíjet od zákonem stanovených lhůt v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence a v jiných předpisech (zde zejména s ohledem na pravděpodobnost vzniku sporu či povinnosti naší společnosti doložit některé údaje či Vaše souhlasy orgánům veřejné správy) a od běhu promlčecí doby ve vztahu k našim zákazníkům. Některé údaje mohou být obsaženy po přiměřenou dobu také v zálohách našich systémů či e-mailové korespondenci.

Vaše jméno a příjmení údaj o Vašem základním profesním zaměření a e-mailovou adresu zpracovávané za účelem zasílání newsletterů naší společnosti (a s tím související bližší informace dokládající udělení/odvolání souhlasu) budeme zpracovávat za tímto účelem do doby odvolání souhlasu. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám newslettery zasílali.

Upozorňujeme, že souhlasy ke zpracování osobních údajů nám udělené můžete kdykoliv odvolat i bez uvedení důvodu na ahoj@onlinepeople.cz.

Vaše práva.

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Poučení pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vás informujeme o těchto Vašich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 5. získat osobní údaje, které se Vás týkají a
  1. které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo
  2. které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

 1. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší společnosti, nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 733 129 272, prostřednictvím e-mailu: ahoj@onlinepeople.cz prostřednictvím datové schránky: Online People s.r.o či osobně nebo poštou na adrese: Amazon House, Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 - Karlín nebo na adrese sídla naší společnosti.

Poučení o zasílání newsletterů

Pokud ponecháte toto tlačítko zaškrnuté, budeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Vaše jméno a příjmení, údaj o Vašem základním profesním zaměření, budeme-li ho mít k dispozici  a e-mailovou adresu využívat k zasílání našeho občasného newsletteru s informacemi o novinkách v naší společnosti a na trhu práce. V rámci každého newsletteru budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout. Odmítnout zasílání newsletterů můžete také na ahoj@onlinepeople.cz.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

V ostatním platí poučení ohledně ochrany osobních údajů uvedené ahoj@onlinepeople.cz.